Услуги

Фирма Фокс Гео предлага висококачествено и комплексно обслужване в областа на геодезията.

Геодезически услуги

Вижте услугите тук

Устройствени планове

Вижте услугите тук

Комбинирани скици

Вижте услугите тук

Услуги по кадастър

За нашите корпоративни и индивидуални клиенти предлагаме следните услуги по кадастър:

Представителство пред службата по геодезия, картография и кадастър

Фокс Гео предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща с администрацията.

Необходими документи:

 • Пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се описват конкретните права, с които ни упълномощавате, както и имота, за който те се отнасят;
 • Копие на Документ за собственост

Фокс Гео е администратор на лични данни и в изпълнение на задълженията си, стриктно спазва изискванията на регламент EU 2016/679 GDRP, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни.

След като е изработен проектът за промяна на кадастралната карта, служител на Фокс Гео го внася на гише в съответната Служба към Агенция по геодезия, картография и кадастър. От Службата издават Заявление със съответен номер, по който може онлайн да се следи развитието на преписката до нейното финализиране (https://kais.cadastre.bg/bg/Documents/CheckDocumentStatus).

Държавните такси са за сметка на Клиента.

Представителството пред Службата по геодезия, картография и кадастър НЕ ВКЛЮЧВА АНГАЖИМЕНТ ЗА СРОКА на извършване на административната услуга.

Проект за делба по кадастър

При необходимост един имот да бъде разделен, Фокс Гео може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия. Нашите консултанти ще Ви предложат възможните пътища за реализиране на желаната от Вас делба, когато тя е възможна.

Необходими документи – копие от документ за собственост, копие от актуална скица на имота.

Фокс Гео ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта – делба. При делба в застроени територии е възможно Службата по геодезия, картография и кадастър да изиска да има заповед за допускане за изработване на ПУП, за да се гарантира, че получените след делбата имоти са годни за застрояване.

Промяна в кадастъра

При установяване на грешки в  отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна.

Необходими документи – копие от документ за собственост копие от актуална/последна скица на имота.

Фокс Гео ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта.

Удостоверение за идентичност

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски земи, идентификаторът на Вашия имот да е различен. В документа Ви за собственост, имотът Ви е описан с някой от тези идентификатори. За да може да се направи връзка между описанието на Вашата собственост в документа за собственост с актуалната към днешна дата кадастрална основа е необходимо да се изработи  Удостоверение за идентичност поземлен имот или УПИ или Удостоверение за идентичност на самостоятелен обект (апартамент или етаж от къща).

 

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост, удостоверение за наследници при починал собственик;
 • Налична скица на имота;
 • Събиране на налични графични материали;
 • При необходимост – оглед на място.

Фокс Гео ще издаде удостоверение за идентичност представляващо подробно текстово описание на установените факти.

Ако е налице проблем за издаване на такова удостоверение, нашите специалисти ще ви консултират за необходимите действия, които трябва да се предприемат за отстраняване на проблема.

 

Нанасяне на самостоятелен обект в сграда

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат Самостоятелни Обекти на Собственост (СОС). В редица случаи, като например – ипотека, продажба, прехвърляне, дарение или други, е необходимо от Службата по геодезия, картография и кадастър да се получи схема на самостоятелния обект на собственост. Ако в кадастъра обектът на собственост липсва или е нанесен неправилно, се налага правоспособно лице по кадастъра да изработи проект за вярното му отразяване.

Важно е да се знае, че понякога вярното отразяване на СОС е свързано с промяна и на съседни, вече нанесени СОС. Това налага обявяване на заинтересованите засегнати лица, което може да отнеме време. Това време е важно да бъде отчетено преди подписване на предварителен договор за продажба или за планиране времето за сделка.

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Одобрен от местната община архитектурен/инвестиционен проект на етажа или удостоверение за липсата им;
 • При липса на архитектурен проект е възможно, ние от Фокс Гео  да заснемем обекта Ви на собственост и в кадастъра да отразим резултатите от нашето измерване;
 • При необходимост, удостоверение за идентичност.

Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта.

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Копие от скица/виза на парцела (не е задължително);
 • Разрешение за строеж;
 • Документ за степен на завършеност, минимум Акт за приемане на конструкция (Образец 14) и Удостоверение за степен на завършеност по чл. 181 от ЗУТ или констативен акт (Приложение 15);
 • Одобрен архитектурен/инвестиционен проект;
 • За многофамилни сгради е необходимо да се представи и площообразуващата или ценообразуващата таблица.

Фокс Гео извършва геодезическо заснемане на сградата и изработва проект за промяна на кадастралната карта – нанасяне на новопостроена сграда, заедно със самостоятелните обекти на собственост, ако в нея има такива.

Заснемане за обстоятелствена проверка

Ако владеете един недвижим имот повече от 10 години, законът Ви дава право да го придобиете по давност. Процедурата започва с подаване на молба пред нотариус. Нотариусът издава документ – молба – декларация, който удостоверява Вашето намерение.

Фокс Гео, като правоспособно лице по кадастъра, извършва заснемане на територията и/или сградата, която владеете, и подготвя проект за отразяването ѝ в кадастъра, ако в кадастралната карта вече няма нанесен имот с такава форма и размери.

Подготвеният проект от Фокс Гео се входира в Службата по геодезия, картография и кадастър, заедно с молба – декларацията, за започната процедура. В резултат на тези подадени документи, Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица проект, която е необходима за продължаване на процедурата и събиране на изискваните от закона доказателства, за да може в края на процедурата Нотариусът да издаде констативен нотариален акт, по силата на който да бъдете признат за собственик.

Геодезически услуги

Предлаганите геодезически услуги включват:

Трасиране на поземлен имот или УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи за местоположението на ограда, при прокарване на улици и други.

В случай, че сте в подобна ситуация и желаете да се изгради ограда, в зависимост от нейния тип, е възможно да се изисква разрешение за строеж. В Фокс Гео може да Ви бъде подготвена геодезичаската част от необходимата Ви документация за получаване на това разрешение.

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота, ако има такава, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър или районната администрацията отговаряща за територията, в която попада съответния имот или УПИ

Освен означението на място на граничните точки на имота си, Вие ще получите и трасировъчен карнет – чертеж с описание на координатите на чупките на имота.

Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура, с която да се удостовери, че тази сграда е търпима. За да бъде търпим един строеж трябва да отговаря на следните условия:

 • Липсват строителни книжа за строежа;
 • Построен е до 31 март 2001 г.;
 • Изграденият строеж да изпълнява определени изисквания описани в ЗУТ.

Геодезическото заснемане за издаване на удостоверение за търпимост представлява заснемане на имота, контура на сградата, кота нула, кота корниз, кота било, както и коти по прилежащия терен на въпросния строеж или съоръжение.

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Стари графични документи, ако съществуват.

Като готов продукт, клиентът получава чертеж – геодезическо заснемане в подходящ мащаб с отбелязани гореспоменатите заснети елементи, регулационни линии и отстояния до тях. Посочена е площта на сградата, етажността и предназначението ѝ.

Геодезическо заснемане за проектиране

Фокс Гео извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура.

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Специфични изисквания на проектанта или собственика;
 • Ако е налична, информация за заповедта на действащ регулационен план.

Трабва да бъде осигурен достъп до имота и теренът, за който ще се прави заснемане да бъде проходим.

Като краен резултат се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи. Ако са заснети калканни стени, предоставяме и профил на калкана в подходящ мащаб.

Подробно геодезическо заснемане за РУП

При изработването на РУП се извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен. Подробно се заснемат всички сгради в съседните парцели и сградите през улица, като за всяка сграда се заснема кота нула, корниз и било. Заснемат се и всички характерни обекти и елементи на инфраструктурата, с които трябва да се съобрази изработвания проект за ПУП.

Необходими документи:

 • Скица на имота, ако има такава;
 • Схема с описани специфични ситуационни елементи, които проектантът на РУП изисква да бъдат заснети;
 • При наличие – извадка от действащ  регулационен, застроителен или работен устройствен план.

Като краен продукт се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи. За всяка от сградите в чертежа се записват характерните височини – Кота 0, кота корниз и кота било.

Заснемане с дрон и изработка на 3D модел

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Фокс Гео създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.

Варианти на предоставяните продукти от Фокс Гео са:

 • Изработване на ортофото планове;
 • Изработване на цифров модел на терена (DTM);
 • 3D модел на отделна сграда и прилежащ терен;
 • Определяне обема на изкопи и насипи.

Необходими документи:

 • Схема на обхвата на територията;
 • Осигурен достъп до територията.

Вертикално планиране

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа до сградата за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. Вертикалната планировка решава и моделирането на цялото пространство на обекта с цел функционалното му използване, осигуряване на естетична среда.

Като техническо решение, вертикалната планировка определя всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи необходими за функционирането на една сграда. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начинът на преодоляване на денивелациите и отводняването на терена, определянето на местата на водосборните шахти.

Вертикалната планировка се изпълнява в тясно сътрудничество с проектанта архитект, ВиК инженер, Ландшафтен архитект и при необходимост, конструктор.

Елемент от проекта за вертикално планиране е балансът на земните маси (Картограма на земните маси).

Друг съпровождащ елемент на проекта за вертикално планиране е трасировъчния план на сградата или съоръжението. Чрез него се определя местоположението на обекта относно границите на имота, околните сгради и осовата линия и осовите точки по улицата.

Необходими документи:

 • Виза за проектиране;
 • Архитектурен проект;
 • Геодезическо заснемане на терена и растителността;
 • Нивелетни планове по околните улици;
 • Трасирани осови точки по улицата.

Фокс Гео изработва проекта по част „Геодезия“ по чл. 3, т. 3а от Наредба № 4  от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси в обхвата на инвестиционното намерение.

Трасиране и контрол по време на строителство

При строителството на сгради и съоръжения е необходимо техните оси и конструктивни елементи да бъдат трасирани с висока точност. Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници. При отклонение на изградената сграда от предвиденото ѝ положение в трасировъчния план е възможно да възникнат сериозни проблеми при въвеждането ѝ в експлоатация или възражения от страна на заинтересованите съседи и провеждане на процедури по спиране или дори премахване на строежа.

 

Необходими документи:

 • Конструктивни чертежи;
 • Трасировъчен план;
 • Препоръчително изходните данни да бъдат в цифров вид;
 • При наличие – изходна работна геодезическа основа.

При необходимост може да бъде проверявано във времето изпълнението на строежа, като на място се заснемат изградените елементи, които трябва да се контролират, съпоставят се с проектното им положение и се предава чертеж с отбелязаните отклонения.

По време на строителството Фокс Гео извършва и геодезическо заснемане за заверка на фундамент, както и изготвяне на протоколи за заверка на достигнати нива.

Определяне обема на изкопи и насипи

За изчисляване на обема на земните работи се извършва първоначално заснемане на терена преди започване на земните работи.

Заснема се терена след извършване на земни работи.

Изчисляване на обема на база получените при заснемането повърхнини.

Оценка на сграда по стандарт "ВОМА"

BOMA 2017 FOR OFFICE BUILDINGS: STANDARD METHODS OF MEASUREMENT – ANSI/BOMA Z65.1-2017

Възможностите от много варианти на определяне на полезната площ на една сграда, налага използването на стандарти, за да може да се уеднаквят разбиранията на инвеститори, наематели, купувачи и продавачи за площите, които една сграда предлага. Такъв стандарт е разработения американски стандарт BOMA. Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип с един или повече ползватели. Полученият резултат се базира на ясни и прозрачни критерии, зададени от стандарта и гарантира необходимия баланс на интересите и взаимоотношенията между наемател и наемодател. През последните години, експертите на Фокс Гео развиха експертиза за оценка на сгради по този стандарт.

Необходими документи:

 • Архитектурни планове на сградата;
 • Геодезическо заснемане на всяко от нивата на сградата.

Нивелетни проекти

Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа, като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата. Проектът представлява подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане на повърхностните води, особените случаи на водоотвеждане, необходимостта от съоръжения. Нивелетния проект съдържа в себе си надлъжните профили на улиците, типовите напречни профили, цялостната схема на вертикалното планиране, картограма на земните маси и опорен план. Преди да се направи нивелетния проект е необходимо да има трасирана осовата мрежа и да се заснемат характерни точки по профила на улиците, като – входове на сгради и дворове, налични шахти, входове на гаражи, водни течения, други елементи на инфраструктурата, с които нивелетния проект трябва да се съобрази.

След изработването му, нивелетния проект се одобрява от общинската администрация. Ако е трасирана и осова мрежа, трасировката също се одобрява от общинската администрация.

Необходими документи:

 • Влязъл в сила регулационен план;
 • Обхват на обекта – задание с описани осовите точки от регулационния план, за който трябва да се изработи нивелетния план;
 • Одобрени нивелетни планове от контактните територии.

Удостоверение от АГКК за съгласуване на ПУП

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър.

Последователност:

 • Фокс Гео изработва проекти за промяна в кадастралната карта на база на изработен проект за ПУП.
 • Документите за ПУП-а и проектът за изменение на КК се внасят в Службата по геодезия, картография и кадастър.
 • Службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение за съгласуване на ПУП по чл.65, ал.5 от Наредба № 02-20-5 от декември 2016г.

След влизането в сила на заповедта за одобряване на ПУП, имотите от проекта се отразяват в кадастралната карта от Службата по геодезия.

Подготовка на документ за виза за проектиране

Първият документ, който е необходим, за да реализирате инвестиционното си намерение е Виза за проучване и проектиране, която се издава от общинската администрация. Ние от Фокс Гео можем да подготвим необходимите документ, за да подпомогне общинската администрация, за да получите Визата в съответствие с конкретното Ви инвестиционно намерение.

В Фокс Гео можем да подготвим мотивирано предложение за Виза, което отговаря на нормативната уредба и съответства на вашите намерения.

Можем да подготвим и комбинирана скица, необходима за виза за проектиране.

За издаване на визата понякога е необходимо да се направи заснемане на растителността и да се направи заверка на проекта за Виза в дирекция Зелени системи. В Фокс Гео можем да извършим заснемането на дървесната растителност, тя да бъде описана от дендролог и да заверим проекта за Виза в дирекция Зелени системи.

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Извадка от действащ застроителен и регулационен план;
 • Описание на инвестиционното намерение на собственика.

Заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура, съгласно изискванията по чл. 54А, ал.3 от ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, кабели и други).

Мапекс ще спести Вашето време и усилия при среща с администрацията, като  заснеме и изготви необходимите материали и документи за нанасяне на техническата инфраструктура.

 

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост
 • Екзекутивна документация за техническата инфраструктура
 • Разрешение за строеж или договор за присъединяване

Мапекс предлага и представителство пред Столична община – Направление архитектура и градоустройство, включващо: внасяне на изготвения от нас проект и получаване на удостоверение, че данните са нанесени в кадастралния план или в специализираната карта за устройствено планиране.

Устройствени планове

Услуги по устройствени планове, които предлагаме:

Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект

При нанасянето на всеки самостоятелен обект – апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на обекта.

Възможно е да бъде установено, че за Вашия имот тази площ не присъства поради някоя от следните причини: липса на архитектурни чертежи; не е вписана в документа за собственост;
притежавате стар или неактуален архитектурен чертеж; в случай, че през годините е извършено преустройство, за което няма необходимите документи.

За да се отстрани тази ситуация, ФОКС ГЕО ЕООД предлага услугата архитектурно заснемане на място и изработване на схема с измервания, за определяне площта на самостоятелния обект в съответствие с НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.

С тази схема, ще може да се допълни площта към атрибутите на скицата в СГКК.

Необходими документи – копие от документ за собственост.

Изработване и изменение на ПУП

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

Видове Подробни устройствени планове:

 • ПРЗ (план за регулация и застрояване) – план за регулация на поземлени имоти и улици и план за застрояване;
 • ПР (план за регулация) – план за регулация на поземлени имоти и улици;
 • ПЗ (план за застрояване);
 • РУП (работен устройствен план) – план за застрояване и оформяне на силует;
 • Парцеларни планове в неурбанизирани територии за съоръжения от техническата инфраструктура.

В зависимост от конкретния случай, се изработва един от гореизброените видове ПУП. Плановете се изготвят върху подложка от действаща кадастрална карта, кадастрален план, КВС или специализирана карта. Експертите на Фокс Гео могат да Ви консултират по отношение на необходимата Ви процедура и сроковете за нейното изпълнение. Дейностите по изработване и одобряване на различните видове ПУП включват технически дейности, изпълнявани от Фокс Гео или привлечени сътрудници и изпълнение на административни процедури в различни администрации – община, РИОСВ, ВиК, Електроразпределение, Зелени системи, Басейнова дирекция, Агенция по геодезия, картография и кадастър и др.

Дейностите по изработване на ПУП са с изключително комплексен характер и в хода на тяхната обработка са ангажирани множество компетентни административни органи. Поради тази причина, напълно възможно е цялостната процедура по одобряване и влизане в сила на ПУП да отнеме повече от година, при съобразяване на всички нормативно-установени срокове. Процедурите изискват проекта на ПУП да бъде обявяван на заинтересованите лица. Ако по време на обявяването някое заинтересовано лице възрази срещу проекта за ПУП, по неговата законосъобразност се произнася компетентният съд. В такива случаи, до влизане в сила на ПУП, е необходимо да се изчака и произнасянето на съдебния орган.

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Кратко описание на инвестиционното намерение;
 • Други документи, които имат отношение към регулирането на имота.

Етапите при изработването на съответния ПУП са:

 • Извършване на геодезически измервания;
 • Дендрологично заснемане;
 • Изработване на Мотивирано предложение;
 • Според издадената заповед за допускане за устройствена процедура е възможно да се наложи изработване на схеми по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телекомуникации, транспортни схеми и планове, газификация и др.;
 • Изработване на ПУП;
 • Изработените планове и схеми се съгласуват при необходимост с ВиК, Електроразпределение, Басейнова дирекция, Напоителни системи, Зелени системи, РИОСВ и други институции описани в Заповедта за допускане;
 • След всички съгласувания, подготвените документи се внасят в общинската администрация за процедиране и обявяване.

Комплексно проучване на имот

Преди да бъде закупен даден недвижим имот, важна информация, която е необходима на купувача, е потенциала на имота – какъв е устройственият му статут; какви са градоустройствените показатели, като плътност и кинт; какви са височината на сградата и процентът на озеленяване. Също така,  съответствието на кадастралните граници с границите по устройствен план, възможна разгъната застроена площ и др.

Фокс Гео прави проучване на имота, който Ви интересува и Ви представя доклад, който да помогне при взимане на решение за покупката на имота или развитието на неговия потенциал.

По време на проучването, Вие ще бъдете запознати с проблеми, които имотът има по отношение на кадастрална карта и устройствено предвиждане – ако има налични такива, включително и със срокове за отстраняването им.

Необходими документи:

 • Идентификатор на имота;
 • Документ за собственост, ако е наличен.

Комбинирани скици

Предлаганите услуги по комбинирани скици включват:

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработват и за удостоверяване на промяна в границите и площта на определен имот, при издаване на Виза за проектиране, при извършване на отчуждаване или възстановяване на собственост.

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Копие от скица на имота ако има такава;
 • Изисквания към комбинираната скица, поставени от органа, който я изисква.

Специалистите на Фокс Гео изработват комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот според конкретните нужди и предназначение.

Скица - проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и се изпълнява от правоспособни лица по закона за кадастъра. В качеството си на правоспособно лице по кадастъра, ние изпълняваме необходимите специфични дейности.

Фокс Гео е администратор на лични данни и в изпълнение на задълженията си, ние стриктно спазваме изискванията на регламент EU 2016/679 GDRP, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни.

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Копие от скица на имота (не е задължително);
 • Налични стари графични материали.

Наш екип извършва геодезическо заснемане на имотните граници на място и изработва проект за промяна на кадастралната карта.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас или да ни посетите на място, използвайки посочените по-долу детайли за контакт. Ако желаете да посетите наш офис ви препоръчваме предварително да се обадите и да уговорите среща със съответния агент-консултант.

София 1000, ул. Чаталджа №45, ет. 5, ап. 21

Пишете ни

Имате въпрос или трябва да си уговорите среща? Пишете ни!